Walne Zebranie Członków PSML 27. marca 2018

Uprzejmie informujemy, że na podstawie paragrafu 18 pkt 1 Statutu PSML Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów zwołuje Walne Zebranie Członków PSML na dzień 27. marca (wtorek) w Warszawie, ul. Racławicka 41 m 8 w pierwszym terminie: godz. 16:00 w drugim terminie: godz. 16:30.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSML:
1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu PSML, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej w okresie kadencji.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Wybory uzupełniające do organów władzy Stowarzyszenia.
8. Ogłoszenie wyników wyborów.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad WZC.