Statut Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów

(tekst jednolity na dzień 31 marca 2017 r.)

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów z siedzibą w Warszawie uchwala tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW LOGISTYKI  I ZAKUPÓW, w skrócie PSML i jest dalej nazywane Stowarzyszeniem.

§ 2. Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 ), zwaną dalej ustawą. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym profilu działania.

ROZDZIAŁ 2
Cele i sposoby działania

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. tworzenie platformy wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 2. tworzenie i promowanie dobrych praktyk biznesowych,
 3. działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej menedżera w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 4. dbałość o przestrzeganie zasad etyki szczegółowo określonych w Kodeksie Etycznym Członka Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów,
 5. realizowanie celów naukowych i oświatowych w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie seminariów, konferencji, kongresów, odczytów, konsultacji, szkoleń, sympozjów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  2. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami logistycznymi,
  3. rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia i inicjatywach podejmowanych w środowisku logistycznym,
  4. podejmowanie innych działań służących rozwojowi stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
  5. wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
  6. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej obejmującej prace w dziedzinie nauk technicznych oraz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie Stowarzyszenia

§ 8.

   1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
    1. członków zwyczajnych,
    2. członków wspierających,
    3. członków honorowych.
   2. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, zajmujący się logistyką lub zarządzaniem łańcuchem dostaw, legitymujący się wykształceniem i praktyką w tym zakresie, rekomendowani przez dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia.
   3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne przyczyniające się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, wspierając je finansowo, merytorycznie i organizacyjnie.
   4. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata
   5. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego zwyczajnymi członkami z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia
   6. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub o uznanym powszechnie autorytecie. O godności członka honorowego decyduje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 9. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

   1. przestrzegać postanowienia statutu, regulaminy Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,
   2. opłacać składki lub realizować inne, przyjęte na siebie świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,
   3. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię.

§ 10. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

   1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
   2. prawo sprawowania osobiście nadzoru i kontroli nad pracami władz Stowarzyszenia – w sposób nie utrudniający im działania – polegający w szczególności na żądaniu udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień oraz informacji o bieżących sprawach Stowarzyszenia,
   3. prawo czynnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia, na zasadach określonych w programach tychże działań,
   4. prawo zgłaszania postulatów, wniosków i inicjatyw dotyczących prac Stowarzyszenia,
   5. prawo zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia dotyczących spraw członkowskich do Walnego Zebrania Członków.

§ 11.

   1. Członkom wspierającym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
   2. Członek wspierający płaci składkę członkowską ustaloną przez Zarząd Stowarzyszenia oraz obowiązany jest do spełniania zadeklarowanych przez siebie przy przyjęciu w poczet członków świadczeń na rzecz Stowarzyszenia..

§ 12. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym że zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.

§ 13.

   1. Ustanie członkostwa może nastąpić w wyniku:
    1. rezygnacji, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych,
    2. wykluczenia,
    3. skreślenia.
   2. Decyzję o wykluczeniu i skreśleniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od decyzji tej służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
   3. Decyzję o pozbawieniu godności Członka Honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
   4. Powodem wykluczenia ze Stowarzyszenia może być:
    1. działanie na szkodę Stowarzyszenia,
    2. rażące naruszanie przepisów statutu, regulaminów Stowarzyszenia i uchwał jego władz, Kodeksu Etycznego Członków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów,
    3. nieetyczne postępowanie członka Stowarzyszenia bądź naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
    4. popełniania przestępstwa przez członka Stowarzyszenia, które uniemożliwia lub utrudnia dalsze członkostwo w Stowarzyszeniu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
    5. powodem skreślenia może być nie opłacanie rocznej składki przez okres 3 miesięcy licząc od początku roku kalendarzowego,
    6. w przypadku spełnienia przesłanek wykluczenia lub skreślenia ze Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zawieszeniu członka w prawach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu. W przypadku zawieszenia członkowi nie przysługuje w szczególności czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo do zniżek przysługujących z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu. Zawieszenie w prawach nie zwalnia członka z wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszym Statucie, a w szczególności z obowiązku opłacania składki w okresie zawieszenia,
    7. uzasadniony i umotywowany wniosek zawieszonego w wykonywaniu praw członka Stowarzyszenia Zarząd może podjąć decyzję o uchyleniu zawieszenia,
    8. bez względu na zawieszenie praw członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie podjąć decyzję o wykluczeniu lub skreśleniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku utrzymywania się przesłanek skutkujących wykluczeniem lub skreśleniem.

ROZDZIAŁ 4
Organy władzy

§ 14.

    1. Organami władzy są:
     1. Walne Zebranie Członków,
     2. Zarząd,
     3. Komisja Rewizyjna,
    2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, którego przedmiotem obrad jest rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły.

§ 15.

    1. Działalność władz Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
    2. W przypadku odbycia podróży służbowej przysługują członkom oraz pracownikom Stowarzyszenia diety oraz zwrot kosztów podróży w wysokości i według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 16. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

§ 17. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

    1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
    2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    4. udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
    5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
    6. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

§ 18.Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

    1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. Walne Zebranie Członków, którego przedmiotem powinno być rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej za rok ubiegły powinno odbyć się w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
    2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
    3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania, przy czym Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest nie później niż w ciągu miesiąca po zgłoszeniu wniosku.

§ 19. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutowych i rozwiązania Stowarzyszenia, o których mowa w paragrafie 29 i 30 Statutu.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 20.

    1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.
    2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie. O liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
    3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
    4. Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

§ 21. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

    1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
    2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i kontrola ich wykonania,
    3. Uchwalanie preliminarzy budżetowych,
    4. Zatwierdzenie projektów sprawozdań rocznych i bilansu Stowarzyszenia,
    5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
    6. Składanie sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
    7. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,
    8. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
    9. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
    10. Prowadzenie działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia,
    11. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
    12. Uchwalanie wysokości diet oraz zasad ich wypłaty i zwrotu kosztów podróży, o których mowa w § 15 ust. 2 statutu Stowarzyszenia,
    13. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,
    14. Na uzasadniony wniosek członka Stowarzyszenia w drodze uchwały podejmowanie decyzji o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu składki członkowskiej,
    15. Nadawania tytułów, wyróżnień i odznaczeń,
    16. Proponowanie wysokości składek rocznych, do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
    17. Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia.

§ 22.

    1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
    2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub wyznaczonej osoby, która przewodniczy zebraniu.

§ 23.

    1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Stowarzyszeniem kieruje Prezes Zarządu.
    2. Uzupełnienia składu Zarządu podczas kadencji dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie określonym w § 18 niniejszego Statutu.
    3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 24.

    1. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków składa się z 3-5 osób, które wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego.
    2. Komisja Rewizyjna kontroluje prawidłowość działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
    3. Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia uchybień ma prawo występować do Zarządu z żądaniem ich usunięcia.
    4. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków w kwestii udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
    5. Delegowany przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym

§ 25.

    1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
    2. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub wyznaczonej osoby, która przewodniczy zebraniu.

§ 26. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej podczas kadencji dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie określonym w § 18 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ 5
Majątek, fundusze Stowarzyszenia, działalność gospodarcza i rachunkowość

§ 27. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają w szczególności z:

    1. wpływów ze składek członkowskich,
    2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności publicznej,
    3. wpływów z działalności statutowej,
    4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
    5. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 28.

    1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
    2. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
    3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
     • działalności wydawniczej,
     • działalność poligraficznej,
     • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
     • badań i analiz technicznych,
     • działalności szkoleniowej,
     • reklamy,
     • działalności komercyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, w tym doradztwa w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
     • badania rynku i opinii publicznej,
     • działalności związanej z organizacją targów i wystaw.
    4. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadach określonych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i inne przepisy prawa.

ROZDZIAŁ 6
Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 29. Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 30.

   1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
   2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostaje majątek Stowarzyszenia.