Uprzejmie informujemy, że na podstawie paragrafu 18 pkt 1 Statutu PSML Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki zwołuje Walne Zebranie Członków PSML na dzień 31. marca (piątek) w Warszawie, ul. Racławicka 41 m 8 w pierwszym terminie: godz. 16:00 w drugim terminie: godz. 16:30.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSML:

1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu PSML, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków (WZC) i Protokolanta(ów).
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej, rekomendacje Zarządu dla realizacji projektów na następne lata.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory organów władzy Stowarzyszenia.
9. Ogłoszenie wyników wyborów.
10. Zamknięcie obrad WZC.