Polish Supply
Management Leaders
Non profit Association

Polish Supply
Management Leaders

 

Jesteśmy organizacją non profit reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działającą na rzecz misji budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy.

PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów.

Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

Podejmujemy się ambitnej agendy i realizujemy ją wraz z członkami
w partnerstwach z firmami i instytucjami

Rozwijanie Polski jako centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy.

Dostarczanie programów, które będą realizowały misję. Bycie platformą startową dla inicjatyw rozwijanych przez członków i realizowanych w silnych partnerstwach z renomowanymi instytucjami i firmami, wykorzystując wzajemnie swoją skalę i zasięg.

Inwestowanie w młode pokolenie by ukształtować i rozwinąć nową grupę liderów łańcucha dostaw oraz wpływać na kształtowanie się profesjonalnych modeli łańcucha dostaw.

Tworzymy największy branżowy AKTYWNY network

PSML jest członkiem zagranicznych Stowarzyszeń

The International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) jest międzynarodową federacją jednoczącą 43 narodowe organizacje zrzeszające łącznie 200 tysięcy menadżerów i specjalistów z zakresu Supply Chain, Logistyki, Zakupów i Gospodarki Materiałowej.

IFPSM to organizacja apolityczna o charakterze non-profit, mająca na celu integrację w skali globalnej środowiska Logistycznego, Zakupowego oraz Supply Chain. Organizuje szkolenia, seminaria oraz tzw. zimowe i letnie branżowe szkoły zawodowe. IFPSM certyfikuje również szkolenia organizowane przez organizacje narodowe.

Fundamentalną zasadą IFPSM jest wysoki profesjonalizm działaczy i członków organizacji oraz bezwzględne przestrzeganie standardów etycznych zapisanych w jej statucie.

Dzięki długotrwałym staraniom prof. K. Rutkowskiego na polu naukowym i dyplomatycznym, PSML uzyskał w 2010 r. status pełnego członka IFPSM. W ten sposób PSML stał się jedyną organizacją reprezentującą polskie środowisko Logistyczno – Zakupowe na forum międzynarodowym IFPSM.

Jak możemy skorzystać z członkostwa w IFPSM ?
Zależy to tylko od nas i naszej aktywności w PSML. Możemy uczestniczyć (po preferencyjnych stawkach) w szkoleniach na najwyższym światowym poziomie, organizować e-learning dla polskich menadżerów zgodnie z akredytacją IFPSM, uzyskać dostęp do zasobów wiedzy i doświadczeń poszczególnych członków oraz pozyskiwać prelegentów na nasze Kongresy, szkolenia i spotkania.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu IFPSM

Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), jest wiodącym stowarzyszeniem menedżerów łańcucha dostaw, kupców i logistyków w Niemczech i Europie Środkowej.

BME oferuje pomoc i wsparcie wszystkim swoim członkom, którzy należą do wszystkich sektorów przemysłu i usług, handlu, bankowości, ubezpieczeń i instytucji publicznych.
Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest transfer know-how w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw, w zakupach i logistyce.

BME realizuje te zadania poprzez stałą ofertę szkoleniową, edukacyjną oraz wymianę doświadczeń, a także poprzez prace naukowe na temat nowych metod, procedur i technik. Ponadto BME wspiera swoich członków w rozwoju nowych rynków oraz procesów gospodarczych.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu BME

The European Logistics Association (ELA) – Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, jest federacją 30 organizacji krajowych, obejmujących prawie każdy kraj w Europie Środkowej i Zachodniej.

Celem ELA jest udostępnianie członkom forum do komunikacji i promocji profesjonalistów łańcucha dostaw.

W szczególności ELA:

  • co roku przyznaje Europejską Nagrodę Logistics Excellence za najlepszy logistyczny projekt roku
  • zaprasza doktorantów z całej Europy na doroczny warsztat ELA mający na celu analizę wybranych aspektów z zakresu logistyki i łańcucha dostaw
  • organizuje wspólne imprezy i spotkania promujące współpracę z Parlamentem Europejskim i jego Komisjami.

Pod Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne bezpośrednio podlega ECBL – The European Board for Certification in Logistics (Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce). ECBL to niezależny organ składający się z krajów członkowskich, które dobrowolnie godzą się udostępniać standardy kompetencji w logistyce i stosować się do wspólnych poziomów procedur zapewnienia jakości. ECBL jest kustoszem standardów ELA i jako taki odpowiada za aktualizację standardów ELA gdy tylko jest to niezbędne.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu ELA

Zostań Członkiem
Stowarzyszenia PSML

Zapraszamy ekspertów z obszaru łańcucha dostaw, zakupów i logistyki.

Zapraszamy również firmy do udziału w przedsięwzięciach PSML i dołączenia do grona Członków Wspierających PSML.