Zasady współpracy z PSML

Mając na uwadze, iż misją PSML jest promowanie Polski jako centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy, Zarząd PSML przyjął zasady współpracy z partnerami zewnętrznymi, opisane w tym dokumencie.

PSML jest organizacją silną siłą swoich członków i partnerów. Skuteczna realizacja misji jest możliwa przez współdziałanie środowiska profesjonalistów z obszaru łańcucha dostaw oraz partnerów komercyjnych i niekomercyjnych, wspierających działalność Stowarzyszenia.

Poniższe zasady współpracy z partnerami, dotyczą następujących działań, poprzez które stowarzyszenie PSML realizuje swoją misję:

  • Edukacja: wykłady, szkolenia, warsztaty, programy rozwojowe, publikacje
  • Konferencje i wydarzenia branżowe
  • Projekty doradcze, rozwojowe, wspierające środowiska: biznesowe, akademickie oraz społeczności lokalne
  • Integracja i dialog międzybranżowy
  • Opracowywanie standardów i najlepszych praktyk
  • Praktyczne działania rynkowe wspierające misję PSML
  • Inne

Zakres, tych działań może się zmieniać decyzją zarządu PSML , z uwzględnieniem inicjatyw PSML oraz zgłaszanych przez wyżej wymienione środowiska oraz partnerów zewnętrznych.

Zasady współpracy z partnerami zewnętrznymi i Członkami Wspierającymi opisane w tym dokumencie

1. PSML podejmuje inicjatywy i projekty, które przyczyniają się do realizacji misji Stowarzyszenia. PSML może powoływać wspólnie z istniejącymi członkami stowarzyszenia, podmioty działalności gospodarczej dla realizacji swojej misji. PSML może zapraszać do współpracy partnerskiej bezpośrednio lub pośrednio(poprzez podmioty zależne i powiązane).

2. Pomysły na wspólne inicjatywy PSML i partnerów mogą być zgłaszane przez obie strony. Lista inicjatyw będzie omawiana przez Zarząd PSML, który będzie podejmował decyzje o wyborze inicjatyw do realizacji w danym roku działalności PSML

3. PSML przyjmując konkretna inicjatywę do realizacji, (jeżeli nie będzie to projekt zamknięty) komunikuje o tym transparentnie (m.in. na stronie www.psml.pl ), w szczególności Członków Wspierających , ale również firmy i organizacje zewnętrzne – nie będące jeszcze Członkami Wspierającymi, które wg stanu wiedzy PSML prowadzą działania w obszarach pokrewnych i zaprasza je do potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w tej konkretnej inicjatywie;

4. Decyzje o wyborze partnerów do danego projektu, zapadać będą według klucza merytorycznego, w oparciu o zgłoszenia firm i organizacji, w szczególności na bazie oceny:
– know-how, zasobów merytorycznych oraz stabilności działalności zainteresowanych w zakresie merytorycznym projektu
– propozycji kontrybucji (finansowej i poza-finansowej) dla realizacji projektu
– wymagań i ograniczeń wobec PSML w zakresie praw autorskich zgłoszonych przez zainteresowanych

5. Decyzje o wyborze partnerów podejmowane będą przez Zarząd PSML wg zwyczajnych zasad tj. większością głosów, przy wyłączeniu członka zarządu, w przypadku którego może występować konflikt interesów.

6. Firmy i organizacje, które przyjmą zaproszenie PSML do uczestnictwa w danej inicjatywie, powinny zostać Członkiem Wspierającym PSML i opłacić wymaganą składkę za pełny rok kalendarzowy. Uczestnictwo w takich Inicjatywach powinno wiązać się z korzyściami dla uczestniczących członków PSML, zarówno wspierających jak i zwyczajnych.

7. Zasady biznesowej współpracy ustalane będą w formie umowy, indywidualnie dla każdego z projektów z każdym partnerem, z intencją długoterminowej współpracy i określeniem zasad dla działalności potencjalnie konkurencyjnej a nie realizowanej wspólnie.

8. PSML i Członkowie powstrzymywać się będą od publicznego oceniania swoich własnych projektów w przypadku, kiedy prowadzą niezależnie działania o podobnym charakterze, ale nie we współpracy.

9. PSML i partnerzy zaproszeni do współpracy zgadzają się na podjęcie działań marketingowych po każdej ze stron, służących każdorazowemu nagłaśnianiu w mediach inicjatyw podejmowanych dla środowiska branżowego – w zakresie i czasie uprzednio wspólnie uzgodnionym.

10. Pomysły na wspólne inicjatywy PSML i partnerów mogą być zgłaszane przez obie strony. Lista inicjatyw będzie omawiana na zarządzie PSML, na którym będą podejmowane decyzje o wyborze inicjatyw do realizacji w danym roku działalności PSML