Szanowni Członkowie PSML, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Na podstawie paragrafu 18. pkt 1. Statutu PSML Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki zwołuje Walne Zebranie Członków PSML, które odbędzie się w dniu 30. marca 2016 r. w siedzibie PSML przy ul. Rakowieckiej 41/8, w Warszawie, w pierwszym terminie: godz. 18:00 w drugim terminie: godz. 18:30.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSML:
1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu PSML, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności merytorycznej oraz finansowej w okresie kadencji.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie WZC.W imieniu Zarządu PSML
Robert Piotrak
Prezes Zarządu