Dnia 24 marca 2014 roku w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.

W trakcie obrad obecni na sali członkowie zwyczajni PSML podjęli następujące decyzje:

  •  przyjęto sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia za okres pierwszego roku bieżącej kadencji  tj. od dnia 28.03.2013 rok do dnia 24.03.2014 r.;
  •  zatwierdzono sprawozdanie Zarządu PSML z działalności finansowej za rok obrotowy 2013;
  • postanowiono wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok zysk w przeznaczyć na fundusz statutowy PSML;
  •  zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSML z działalności w kadencji 2013/2015 za rok  2013;
  • ustalono wysokość stawki członkowskiej obowiązującej członków zwyczajnych w kwocie 180 PLN rocznie. Nowa stawka obowiązywała będzie od 01.01.2015 roku;
  •  przyjęto następującą treść zapisu rozdz. 2 par. 6 pkt 4 Statutu PSML  „dbałość o przestrzeganie zasad etyki szczegółowo określonych w Kodeksie Etycznym Członka Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki”;
  • przyjęto następującą treść zapisu rozdz. 3 par. 13 pkt 4.2 Statutu PSML  „rażące naruszanie przepisów statutu, regulaminów Stowarzyszenia i uchwał jego władz, Kodeksu Etycznego Członków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki”;
  • zatwierdzono jednolity tekst Statutu PSML;

Komisja Rewizyjna PSML
Przyjęto do wiadomości, że dwóch członków Komisji Rewizyjnej, Panowie Julian Lewandowski i Cezary Dłużewski, złożyło rezygnację z pełnionych funkcji. WZC wybrało 2 nowych członków Komisji Rewizyjnej – Panów Remigiusza Gumowskiego i Witolda Nowakowskiego. Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie KR wybrała przewodniczącego. Został nim Remigiusz Gumowski.