We środę, 25. marca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSML. Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania Zarządu z prac Stowarzyszenia w minionych 12 miesiącach, przedyskutowali i przyjęli sprawozdanie z wyników finansowych uzyskanych w 2014 roku, a także zaakceptowali sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w minionym roku.

Żywą dyskusję obecnych wzbudziły propozycję działań Stowarzyszenia na najbliższe lata. Zastanawiano się nad nowoczesnymi, spełniającymi oczekiwania menedżerów łańcucha dostaw, sposobami realizowania statutowych celów Stowarzyszenia.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu, a następnie wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

 Zarząd wybrany na kolejną, dwuletnią kadencję, składa się z następujących osób:

Robert Piotrak – prezes

Andrzej Ługowski – sekretarz

Andrzej Zawistowski – skarbnik

Remigiusz Gumowski – członek

Adam Komorowski – członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Witold Nowakowski – przewodniczący

Małgorzata Adamska – członek

Andrzej Krupa – członek