GAZETA PRAWNA   17.11.2014

Spotkanie menedżerów od zarządzania i koordynowania zakupów

Uczestników XII edycji Kongresu Polskich Menedżerów Zakupów POLZAK 2014 gościł w październiku Stadion Narodowy w Warszawie.

W tym roku po raz pierwszy w historii organizacji kongre­sów jednym z adresatów sesji specjalnej byli menadżerowie zakupów działający w obsza­rze sektora publicznego.

Wydawca Dziennika Ga­zety Prawnej (Infor Biznes sp. z o.o.) zapewnił patronat medialny tego wydarzenia, a firma OptiBuy oraz Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki byli organizatorami Konferencji.

W XII Konferencji POLZAK 2014 uczestniczyły osoby zaj­mujące się zarządzaniem i koordynowaniem: zakupów, łańcucha dostaw, transpor­tu i zaopatrzenia, logistyki, zamówień publicznych oraz narzędzi IT. W trakcie mogli wziąć udział w czterech se­sjach tematycznych poświę­conych: zarządzaniu kosztami materiałowymi, zarządzaniu kosztami administracyjnymi i usługami, zakupom w zamó­wieniach publicznych, a także procesom i narzędziom zaku­powym.

Jeden proces w różnych ramach

Dokonany przez organiza­torów dobór sesji tematycz­nych umożliwił gościom kon­ferencji poszerzenie swojej wiedzy z zakresu zarządzania zakupami, jak również dał możliwość wymiany swoich doświadczeń i spostrzeżeń z prelegentami oraz specja­listami z branży.

Wprowadzenie do progra­mu konferencji problematyki zakupów w sektorze publicz­nym umożliwiło jej uczestni­kom poznanie specyfiki tego obszaru zakupów. Przepro­wadzona dyskusja wykaza­ła, że zakupy w biznesie a za­kupy prowadzone w oparciu o procedury zamówień pu­blicznych to jeden proces choć w różnych ramach.

Ważnym ustaleniem z kon­ferencji jest konieczność do­prowadzenia do zwiększenia zainteresowania procedurami negocjacyjnymi i elektronicz­nymi przy dokonywaniu zaku­pów w sektorze publicznym.

W czasie swojego wysta­wienia Dariusz Reda z Opti­Buy zwrócił uwagę na ko­rzyści jakie dla zakupów publicznych mogą wynikać z zakupów grupowych (np. kilka szpitali może udzie­lać zamówień wspólnych na sprzęt medyczny, energię elektryczną, środki medycz­ne itp.). Działania takie nie wymagają zmian w przepi­sach Ustawy – Prawo zamó­wień publicznych, a jedynie zwiększenia wiedzy wśród osób zajmujących się zaku­pami w sektorze publicznym.

W czasie dyskusji zwróco­no również uwagę na korzy­ści jakie niesie ze sobą możli­wość prowadzenia negocjacji warunków realizacji poszcze­gólnych zakupów. Przedsta­wiciele przedsiębiorców bio­rących udział w konferencji zwracali uwagę na zbyt małe wykorzystanie procedury dialogu technicznego, któ­ra umożliwia odpowiednie opisanie przedmiotu zamó­wienia jeszcze przed ogłosze­niem przetargu, co znacznie upraszcza sam proces zaku­powy. Tymczasem zama­wiający pomimo, że dialog techniczny wprowadzono do Ustawy – Prawo zamówień publicznych już ponad rok temu, to nadal bardzo spo­radycznie korzystają z tych rozwiązań.

Zwrócono również uwa­gę na zbyt duże przywiąza­nie zamawiających do trybu przetargu nieograniczone­go, podczas gdy Ustawa – Pra­wo zamówień publicznych umożliwia korzystanie z in­nych trybów np. dialogu kon­kurencyjnego, który pozwa­la na prowadzenie negocjacji z potencjalnymi wykonawca­mi danego zamówienia, a to zwiększa dopasowania zama­wianych dostaw czy usług do faktycznych potrzeb zama­wiającego oraz obniżenia kosztów zakupu.

Aukcja elektroniczna dla obniżenie kosztów dostawy

Uczestnicy konferencji mie­li możliwość poznania do­świadczeń jakie w udziela­niu zamówień publicznych mają zamawiający systemo­wo wykorzystujący procedu­ry e-procurment. Podkreśla­li również, że wykorzystanie aukcji elektronicznej przede wszystkim zwiększa przej­rzystość mechanizmu udzie­lenia zamówienia publicz­nego oraz konkurencyjność składanych ofert. Ponadto dzięki przeprowadzeniu au­kcji elektronicznych zama­wiający ma możliwość uzy­skania korzystniejszej oferty cenowej, co ma istotne zna­czenie wobec braku możli­wości negocjowania ceny zaoferowanej w ofercie prze­targowej.

Zauważono, że korzyści z udzielania zamówień pu­blicznych z wykorzystaniem procedur elektronicznych od­noszą nie tylko zamawiają­cy ale również wykonawcy ubiegający się o uzyskanie za­mówienia. Katalog najistot­niejszych korzyści dla wyko­nawców to: transparentność zasad wyboru podmiotu któ­remu zostanie udzielone za­mówienie oraz możliwość wygrania przetargu poprzez zmniejszenie marży w trak­cie prowadzonej aukcji.

Biorący udział w konfe­rencji przedstawiciele wy­konawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, przedstawicie­le firm oferujących komplek­sowe rozwiązania wspiera­jące procedury zamówień elektronicznych (OptiBuy) jak i zamawiający, którzy już wykorzystują aukcję elektro­niczną zgodnie stwierdzili, że dalszy rozwój zamówień elektronicznych jest korzyst­ny dla systemu udzielania za­mówień publicznych.

Biorąc pod uwagę dynami­kę prowadzonej dyskusji oraz znaczną ilość wypowiedzi bezspornie uznać można, że włączenie do konferencji me­nagerów zakupów, również segmentu obejmującego za­kupy publiczne, było słuszną decyzją organizatorów, która umożliwiła poszerzenie plat­formy wymiany doświadczeń oraz otworzyła nowe forum dyskusji. Ich tematyka do­tyczyła wykorzystywania doświadczenia w zakupach komercyjnych przy prowa­dzeniu procedur zakupów publicznych, ale również możliwości wykorzystania wiedzy menadżerów zaku­pów, zatrudnionych w sek­torze publicznym, do zwięk­szenia efektywności zakupów w firmach komercyjnych.

Marek Okniński