Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), założone w 1954 roku, jest wiodącym stowarzyszeniem menedżerów łańcucha dostaw, kupców i logistyków w Niemczech i Europie Środkowej. Oferuje pomoc i wsparcie wszystkim swoim członkom, którzy należą do wszystkich sektorów przemysłu i usług, handlu, bankowości, ubezpieczeń i instytucji publicznych. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest transfer know-how w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw, w zakupach i logistyce. BME realizuje te zadania poprzez stałą ofertę szkoleniową, edukacyjną oraz wymianę doświadczeń, a także poprzez prace naukowe na temat nowych metod, procedur i technik. Ponadto BME wspiera swoich członków w rozwoju nowych rynków oraz procesów gospodarczych.

Współpraca z BME jest kolejnym krokiem PSML zmierzającym do tworzenia w Polsce centrum kompetencji na skalę Europy. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi daje nam dostęp do aktualnych, najlepszych praktyk i pozwala porównywać poziom kompetencji z innymi rynkami. Nie do przecenienia jest skala rynku niemieckiego i jego dojrzałość jeżeli chodzi o rozwiązania logistyczne czy dojrzałość relacji kupujący – sprzedający. Obszary w jakich podejmujemy współpracę z BME to organizacja wydarzeń zmierzających do usprawnienia komunikacji rynkowej kupującego (firmy niemieckie) i sprzedającego (firmy polskie). Rynek niemiecki mierzy się z podobnymi wyzwaniami w obszarze PZP jak rynek polski, a BME wspiera usuwanie barier w tym obszarze już od jakiegoś czasu. Nasza współpraca pozwoli nie tylko na wymianę najlepszych praktyk ale wspólne próby oddziaływania na firmy z sektora zamówień publicznych. We wspólne projekty z BME będziemy włączać branżowych graczy z rynku krajowego.