Szanowni Członkowie PSML, Drogie Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że na podstawie paragrafu 18 pkt 1 Statutu PSML Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów zwołuje Walne Zebranie Członków PSML na dzień 28. marca 2019r (czwartek) w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia ul. Rakowiecka41/8

w pierwszym terminie: godz. 17:00,

w drugim terminie: godz. 17:30.

Zwracamy uwagę, iż jest to WZC wyborcze, w związku z upływem dwuletniej kadencji obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSML:

1.Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu PSML, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków (WZC) i Protokolanta(ów).

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej, rekomendacje Zarządu dla realizacji projektów na następne lata.

6. Dyskusja

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej.

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10. Wybory organów władzy Stowarzyszenia.

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

12. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

12a. Dyskusja nad propozycją zmian.

13. Głosowanie nad nowym brzmieniem Statutu Stowarzyszenia i ogłoszenie wyników.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad WZC.

 

Prezes Zarządu Mariusz Gerałtowski

 

Prosimy o potwierdzenie obecności mailem na adres: [email protected]