Studia II stopnia – Logistics and Mobility

Studia objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów

ATUTY KIERUNKU

Współczesne otoczenie przedsiębiorstwa ulega dynamicznym zmianom i zmusza je do ciągłego dostosowywania działalności do wymagań rynku i rozwiązywania pojawiających się wyzwań. Działania mające na celu doskonalenie procesów gospodarczych i reagowanie na pojawiające się problemy oraz ocena ryzyka są istotnym elementem sukcesu przedsiębiorstwa. Dlatego też, treści programowe zajęć oferowanych w ramach anglojęzycznego kierunku Logistics and Mobility dostarczają wiedzy oraz kształtują umiejętności z zakresu tworzenia koncepcji, oceny możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstwa, stosowania metod i narzędzi w celu usprawniania, racjonalizacji, restrukturyzacji i optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych.
Wykorzystanie narzędzi wspierających procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie jest jednym z celów oferowanych przedmiotów.  Program studiów, koncentrujący się na ekonomicznych aspektach wsparcia logistycznego i szeroko pojętej mobilności, łączy w sobie zagadnienia związane z modelowaniem procesów logistycznych, zarządzaniem łańcuchami dostaw, zrównoważonym rozwojem mobilności miejskiej, podejmowaniem decyzji menedżerskich w logistyce, znaczeniem spedycji i transportu w logistyce oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych w logistyce i mobilności. Program studiów jest również uzupełniony o przedmioty pozwalające na poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej mobilności, której kierunki rozwoju wyznaczają trendy na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych.
Nie do przecenienia są walory programu związane z ukazywaniem obsługowych i integracyjnych funkcji działań logistycznych oraz znaczenia rozwoju mobilności w funkcjonowaniu rynku TSL.

Wybranie kierunku Logistics and Mobility umożliwia studentom:

 • zdobycie kwalifikacji niezbędnych w pracy menedżera logistyki, zarówno w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne, jak i innych rodzajach przedsiębiorstw, dla których logistyka stanowi istotny proces wspierający,
 • zdobycie wiedzy o aktualnych trendach i kierunkach rozwoju mobilności i sektora transportu, spedycji i logistyki, a także współczesnych problemach otoczenia społeczno-gospodarczego dla przedsiębiorstw z tego sektora,
 • zdobycie wiedzy o zrównoważonej mobilności w miastach, mikrobilności, mobilności współdzielonej i innych nowych formach przemieszania, doskonalenie kompetencji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa ekonomicznego i logistycznego,
 • nabywanie praktycznych umiejętności obsługi specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w logistyce, jak np. SAP i ARIS (z możliwością uzyskania certyfikatu Software AG) oraz w statystycznej analizie danych, jak np. Statistica,
 • kontakt z przedstawicielami praktyki gospodarczej, którzy włączeni są w realizację wybranych przedmiotów,
 • obserwację realnych procesów logistycznych, dzięki organizowanym wizytom studyjnym w przedsiębiorstwach,
 • zdobycie dodatkowych kompetencji poprzez włączanie się w działalność organizacji studenckich, takich jak np. Naukowe Koło Logistyki UG,
 • studiowanie za granicą w ramach programu ERASMUS+ oraz CEEPUS,
 • udział w prestiżowym programie rozwojowym Top Young 100 dla studentów logistyki oraz innych kierunków i specjalności związanych z łańcuchem dostaw,
 • uczęszczanie na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych,
 • korzystanie z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi,
 • bezpłatne korzystanie z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Przykładowe stanowiska pracy:

 • menedżer logistyki,
 • menedżer łańcucha dostaw,
 • specjalista ds. planowania mobilności
 • specjalista ds. zarządzania zrównoważoną mobilnością miejską
 • spedytor,
 • specjalista ds. planowania lub realizacji:
  • zaopatrzenia,
  • zakupów,
  • produkcji,
  • transportu,
  • magazynowania,
  • dystrybucji,
  • sprzedaży.

🎓 Więcej informacji o kierunku:

https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=logistics_and_mobility (w języku polskim)

https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=en&ao=logistics_and_mobility (w języku angielskim)

Opiekun kierunku:

dr Leszek Reszka

Katedra Logistyki
[email protected]